Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

O nás

Vážení přátelé,
vítáme vás na stránkách nově vzniklého sboru Apoštolské církve v Bystřici pod Hostýnem. Uvědomujeme si, že budovat církev a mluvit o Bohu v době, která je tak silně poznamenána individualismem a konzumním pojetím života, je nejen obtížné, ale i velmi nepopulární. Dnešní společnost považuje za správné žít tak, jak to člověku nejlépe vyhovuje, jak to on považuje za správné, nenechat se ve svých názorech nikým omezovat, nejlépe být sám sobě nejvyšší autoritou. To je dnes většinou lidí považováno za normální a dokonce bývá chápáno za základ naší neomezené svobody. Dobře se cítit je měřítkem toho, co je a není správné. Kam se však společnost bez mantinelů vyvíjí, vidíme každý den kolem sebe. Pravda a morální hodnoty se stávají víc a víc jen abstraktním pojmem.

Přesto se i v této době se najdou lidé, kteří jdou „proti proudu“. Po mnoha letech navštěvování Apoštolské církve ve Valašském Meziříčí se rozhodli v Bystřici pod Hostýnem založit nový sbor a nabídnout svému okolí jiný pohled na hodnoty života. Krédem těchto lidí je důvěra v Boha, který se dotýká lidských životů a má moc je proměnit. Apoštolská církev vyznává Boha stvořitele, Ducha svatého a Ježíše Krista jako Pána a Spasitele. Hlásí se k reformačnímu odkazu a především k samotné Bibli jako prvotní autoritě ve všech klíčových otázkách lidského života.

Pravidelně se scházíme jednou týdně v domácích skupinkách a v neděli pak na společných bohoslužbách. Všechny naše setkávání jsou otevřená pro veřejnost, je na ně zván každý, kdo touží poznávat Boha, smysl života či je jen zvědavý. Vzhledem k tomu, že jednou z klíčových hodnot naší církve je úcta k člověku a z toho plynoucí svoboda rozhodování, můžete kdykoli do „našeho vlaku“ nastoupit, ale také můžete kdykoli vystoupit. Vše je naprosto dobrovolné! Je to o Vašem rozhodnutí a hlavně je to o Vaší víře v Boha. My jsme zde jen pro to, abychom Vám ji, pokud chcete, pomohli rozvíjet nebo najít.

 

 

 

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Apoštolská církev, sbor Bystřice pod Hostýnem, 6.května 74, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ:06723331  (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Apoštolská církev, sbor Bystřice pod Hostýnem zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

·       agenda související se správou a chodem církve,

·       agenda související se službami pro členy či přátele církve,

·       správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,

·       pořádání školení, kurzů a dalších akcí v rámci organizace a pro veřejnost,

·       zabezpečení svateb.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce či třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Toto předávání je minimalizováno, v některých případech je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv, obraťte se na správce. Můžete k tomu využít vám zaslaný kontakt na osobu zastupující správce v souvislosti s poskytnutím vašich osobních údajů.

Případně se můžete následně obrátit i na níže uvedený kontakt:

Písemně na adrese: Apoštolská církev, sbor Bystřice pod Hostýnem, 6.května 74, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Telefonicky na čísle: 777611144 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: bph@post.cz

 

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

                                                                                                                                                                                                                        Jiří Hanák - Pastor sboru