Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

O nás

 

Milí přátelé,

Vítejte na stránkách Stanice Apoštolské církve v Rožnově pod Radhoštěm. V následujících řádcích bychom Vás rádi seznámili s naší církví, sborem, aktivitami a také bezesporu bychom rádi pozvali Vás i ostatní na naše každonedělní bohoslužby.

Jsme státem registrovanou církví, řadící se do evangelikálního proudu. Jsme nebo lépe chtěli bychom být církví otevřenou, chápající dobu, ne církví kompromisů, ale jasného poselství o Bohu, jeho milosti a zájmu o skutečně každého člověka z každé vrstvy společnosti. Usilujeme o to být církví srozumitelnou pro své okolí, ale vedle toho také církví přinášející jasné hodnoty  a naděje pro život i jeho každodenní starosti.

Naší jasnou vizi je aby

Každý obyvatel Rožnova a okolí měl možnost slyšet o Ježíši, vidět živou církev a mělmožnost reagovat na zvěstované poselství.

Jsou věci, které opravdu chceme a přijali jsme je jako naše poslání, to za čím jdeme a o co usilujeme

Oslavit Boha skrze společenství lidí, kteří poznali Krista, rostou do Jeho podoby, navzájem se podporují a slouží okolnímu světu

Usilujeme také o jasne hodnoty, na kterých stavíme naši práci

            l  modlitba(modlitba je nástrojem poznání Boha, hluboké osobní proměny, sdílení života s Bohem a vyjádřením svých potřeb a proseb)

l  aplikace ( cílevědomě a systematicky jsou lidé vyzíváni k praktické aplikaci slyšeného slova a je vytvářen prostor pro konkrétní reakci)

l  vztahy (láska, rodina, péče)

l  Boží moc(jsou rozvíjeny a používány dary DS a prožíváme Boží nadpřirozené působení)

l  cílevědomost (zaměření na dosažení dopadu( dosažení změny) ne na samotné aktivity)

l  tvořivost (součastnost, dynamičnost)

l  otevřenost (přirozenost, spontálnost, neškrobenost,člověk se nebojí přijít do sboru,)

            l  hluboká osobní proměna

 

Jsou zde také oblasti které rozvíjíme:

 

  1. uctívání (Bůh je oslavován především našim životem a dobrovolnou obětí. Lidé vstupují do Boží blízkosti, chválí Boha a uctívají ho modlitbou, písní, hudbou i svědectvím.

 

  1. Společenství (Otevřené společenství věřících, charakterizované vzájemnou láskou a jednotou v Kristu. Prostředí, ve kterém si všichni navzájem slouží a prožívají podporu, probuzení a naplnění potřeb.

 

  1. duchovní růst (Věřící jsou proměňování do Kristovy podoby skrze Boží slovo, Božího Ducha a Boží lid. Prostředí pro tuto proměnu je otevřeno osobním životem s Bohem, studiem a vyučováním Písma, modlitbou a pokáním, i vzájemným napomínáním a povzbuzováním.

 

  1. Služba (Každý člen sboru je veden k uplatnění svých duchovních darů ve službě Kristu.Ke zlepšení služby napomáhá příprava, podpora a osobní vedení, předávání zkušeností a rozvoj dovedností.

 

  1. Evangelizace (Nový lidé pravidelně přicházejí ke Kristu a obracejí se. Všichni členové sboru žijí otevřený život uprostřed svých nevěřících přátel a mluví o své naději v Kristu. Sbor vytváří přirozené prostředí ke zvěstování evangelia, s možností odezvy na Boží pozvání.

 

A to jsme my apoštolské církev Rožnov pod Radhoštěm. Snad i tyto řádky pomohou k Vaší návštěvě ci alespoň zájmu z vaší strany