Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

Biblické vyučování

Neformální biblické vyučování v přátelské domácí atmosféře.

 

On pak odpovídaje, řekl: Psánoť jest: Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží. Mt 4:4

V srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě. Ž 119:11

Začátek učení tvého osvěcuje, a vyučuje sprostné rozumnosti. Ž 119:130

Živáť jest zajisté řeč Boží a mocná, a pronikavější nad všeliký meč na obě straně ostrý, a dosahujeť až do rozdělení i duše i ducha i kloubů i mozku v kostech, a rozeznává myšlení i mínění srdce.

Žd 4:12

Duch jest, jenž obživuje, těloť nic neprospívá. Slova, kteráž já mluvím vám, Duch a život jsou.

J 6:63

Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.

Mt 24:35
Jakožto nyní zrozená nemluvňátka, mléka beze lsti, to jest Božího slova žádostivi buďte, abyste jím rostli

1.Pt 2:2

Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nezpoléhej. Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé.

Př 3:5,6

kontaktní osoba
Eva Hasmadová
tel:739 600 305

 

Místo a čas konání
6.patro
Zašovská 169
75701 Valašské Meziříčí

 

každé pondělí od 17:00 do 18:00