Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

Služba seniorům

Navštěvujeme pravidelně (1x za 14 dní)  Domov pro seniory v Podlesí. Na těchto setkáních si s obyvateli domova povídáme, snažíme se je povzbudit a přinést radost do všedních dnů a když mají zájem čteme jim z Božího slova a modlíme se za ně. Pokud byste se chtěli připojit k naši práci, kontaktujte nás.

 

Bázeň před Hospodinem přidává dnů. Př 10:27
 
Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Lv 19:32
 
Šediny jsou ozdobnou korunou, lze je nalézt na cestě spravedlnosti. Př 16:31
 
A proto neklesáme na mysli. Tělo nám sice chátrá, ale duše se den ze dne zmlazuje, ne-boť nynější lehké břemeno utrpení zjednává nám nad každou míru věčnou tíhu slávy, protože nám neleží na srdci věci viditelné, ale neviditelné. Věci viditelné přece pominou, ale nevidi-telné budou trvat věčně.
Víme totiž, až bude stržen stan, v kterém tady na zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné. Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi.
2:Kor 4:16-18

tým služebníků :

vedoucí - Františka Pavlanová

tel: 776 801 322